Statut BUM

0
1181

U skladu sa odredbama čl. 12. i 78. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br. 51/09), na redovnoj skupštini održanoj 8. marta 2012. godine u Bečeju, usvojen je sledeći:

S T A T U T

U D R U Ž E Nj A

BEČEJSKO UDRUŽENjE MLADIH

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Bečejsko udruženje mladih (u daljem tekstu BUM) je dobrovoljno nepolitičko, neprofitno, udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblastima izgradnje građanskog društva, omladinskog rada, omladinske politike, formalnog i neformalnog obrazovanja, informisanosti, zdravlja, zdravih stilova života, ljudske bezbednosti, borbe protiv korupcije, promocije sporta i sporta za sve, aktivizma, volonterizma, inkluzije marginalizovanih grupa, ravnopravnosti polova, međunarodne saradnje, razvoja preduzetništva i zapošljivosti mladih, mobilnosti, očuvanja kulturnog nasleđa, održivog razvoja i zaštite životne sredine, sa posebnim osvrtom na mlade.

Svi pojmovi u ovom Statutu navedeni u muškom rodu odnose se na istovetne pojmove u ženskom rodu i obrnuto.

Član 2

Pun pravni naziv Udruženja je: Bečejsko udruženje mladih
Skraćeni naziv je: BUM i koristi se u pravnom govoru.
Naziv Udruženja na jeziku manjina, mađarskom jeziku je: Óbecsei ifjúsági szervezet
Naziv Udruženja za međunarodnu upotrebu, na engleskom jeziku je: Becej youth association

Član 3

Sedište BUM-a je u Bečeju, Glavna ulica, broj 47.
BUM deluje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4

BUM ima svoj zaštitni znak.
Zaštitni znak je sačinjen od stilizovanih latiničnih slova skraćenog naziva Udruženja, u kom kraci slova u imaju otvorene dlanove, a u sredini slova u se nalazi elipsa, što predstavlja čoveka sa uzdignutim rukama.
BUM ima svoj pečat koji je u obliku kruga unutar kog se nalazi zaštitni znak BUM-a, oko kog se nalazi kružno ispisan pun pravni naziv Udruženja, naziv Udruženja na mađarskom i naziv Udruženja na engleskom jeziku. Ispod zaštitnog znaka BUM-a nalazi se ispisana adresa internet prezentacije BUM-a, poreski identifikacioni broj i matični broj Udruženja.
BUM ima štambilj pravugaonog oblika na kome se nalazi logo Udruženja, ispisan je naziv i sedište centra, i ostavljen prostor za broj i datum.

Član 5

BUM u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje program razvoja, organizuje programe i druge aktivnosti, i ostvaruje druge ciljeve i zadatke utvrđene planovima BUM-a.

Član 6

Rad BUM-a je javan.
Javnost rada obezbeđuje se u skladu sa odredbama ovog statuta.

CILjEVI I ZADACI BUM-a

Član 7

BUM ima za cilj da u skladu sa Ustavom i zakonima doprinese:
• izgradnji građanskog društva,
• unapređenju kvaliteta života i položaja građana, a naročito mladih,
• razvoju omladinskog rada i omladinske politike,
• informisanosti građana,
• razvoju aktivizma i volonterizma,
• bržem i boljem zapošljavanju mladih,
• razvoju preduzetničkog duha,
• formalnom i neformalnom obrazovanju,
• unapređenju bezbednosti građana,
• borbi protiv korupcije,
• participaciji građana i udruženja u procesima odlučivanja,
• unapređenju položaja osetljivih i ugroženih grupa u društvu,
• ravnopravnosti polova,
• promociji i unapređenju zdravlja i zdravih stilova života,
• razvoju različitih vidova prevencije polnoprenosivih bolesti i bolesti zavisnosti,
• promociji i popularizaciji sporta i sporta za sve,
• razvoju svesti o životnoj sredini
• zaštiti životne sredine,
• promociji održivog razvoja,
• očuvanju kulturnog nasleđa,
• afirmaciji kulturnih i umetničkih vrednosti,
• jačanju lokalnog ekonomskog razvoja kroz kreativne industrije,
• usavršavanju građana u oblasti informacionih tehnologija,
• zaštiti građana od svih vrsta nasilja,
• zaštiti i poštovanju prava dece i mladih,
• afirmaciji mladih i njihovih udruženja,
• razvoju međunarodne saradnje i mobilnosti,
• razvijanju drugih vrednosti od interesa,

U ostvarivanju navedenih ciljeva BUM promoviše interese građana, a naročito mladih, bez obzira na njihov socio-ekonomski položaj, pol, rasu, etničku i kulturnu pripadnost, politička i verska ubeđenja, seksualnu orjentaciju, invalidnost ili bilo koji drugi oblik različitosti.

Član 8

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, BUM naročito:
• animira i angažuje građane i sprovodi programe iz Statutom definisanih ciljeva,
• organizuje akcije iz oblasti javnog zagovaranja,
• organizuje kampanje građenja i razvoja građanske svesti,
• organizuje volonterske akcije,
• organizuje terenske aktivnosti radi promene ponašanja i razvoja svesti o zdravim stilovima života,
• promoviše ljudska i manjinska prava, razvija svest o njima i bavi se zaštitom istih,
• konsultuje organizacije civilnog društva, javni i privatni sektor,
• prikuplja i obrađuje naučnu literaturu iz oblasti svog interesovanja,
• realizuje sopstvena istraživanja,
• u skladu sa Zakonom, objavljuje štampana i multimedijalna izdanja i publikacije, kao i radio i TV emisije, u svrhu prezentacije rada i popularizacije ciljeva BUM-a
• organizuje naučne skupove, tribine, prezentacije, druge skupove i trening seminare,
• sarađuje sa drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu na ostvarivanju ciljeva organizacije,
• organizuje aktivnosti koje direktno i indirektno utiču na slobodno vreme mladih,
• izrađuje internet prezentacije i promoviše računarske tehnologije,
• proizvodi i promoviše nekomercijalne filmove,
• sprovodi aktivnosti koje podstiču očuvanje tradicije i kulturnog nasleđa,
• pruža podršku i konsultacije u oblasti projektnog menadžmenta drugim organizacijama i institucijama,
• pruža informacije javnosti, putem različitih vrsta medija u skladu sa važećim Zakonima i propisima Reppublike Srbije,
• organizuje edukativna, tematska i nekomercijalna putovanja po zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom,
• preduzima druge aktivnosti u skladu sa Zakonom i Statutom.

ČLANSTVO U BUM-u

Član 9

Član BUM-a može postati svako lice koje bez obzira na poreklo, boravište, socijalni status, nacionalnu pripadnost, ili bilo koju drugu ličnu odliku, prihvata ciljeve i Statut BUM-a, i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru BUM-a.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
Učlanjivanje maloletnih lica vrši se u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Član 10

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor BUM-a, i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Upravni odbor ima diskreciono pravo da ne obrazlaže eventualno odbijanje za prijem u članstvo.

Član 11

Članstvo u BUM-u prestaje:

 • pismenom izjavom člana;
 • nakon duže neaktivnosti člana;
 • usled nepoštovanja odredba Statuta ili narušavanja ugleda BUM-a;
 • isključenjem, prestankom postojanja BUM-a;
 • smrću člana.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor BUM-a. Članu se garantuje mogućnost da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u udruženju.
Za istupanje maloletnog lica nije potrebna saglasnost zakonskog staratelja.

Član 12

Punoletni član BUM-a ima pravo da:

 • aktivno i ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u radu BUM-a;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa BUM-a;
 • bira i bude izabran u organe BUM-a;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima BUM-a.

Maloletni član BUM-a sa navršenih 14 godina može prisustvovati sednici Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa niti da bude biran u organe BUM-a.

Počasni član BUM-a se postaje na osnovu odluke Upravnog odbora. Počasni član ima ista prava i obaveze kao punoletni član, osim da bira i da bude biran u organe BUM-a.

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva BUM-a;
 • izvršava poverene obaveze i doprinosi razvoju udruženja;
 • učestvuje u skladu sa interesovanjima, u aktivnostima udruženja;
 • plaća članarinu;
 • obavlja poslove koje mu poveri Upravni odbor i sprovodi njegove odluke;
 • da se pridržava Statuta BUM-a;
 • čuva i razvija ugled BUM-a.

Član 13

Član može biti isključen iz BUM-a ukoliko grubo prekrši Statut, ne poštuje odluke BUM-a, naruši ugledu udruženja, načini štetu imovini, nesavesno i neodgovorno obavlja svoje obaveze prema BUM-u ili u slučaju osude za krivično delo, koje ga čini nedostojnim članstva.
Isključen Član nema pravo povratka u članstvo. Član koji je svojevoljno istupio ima pravo na ponovno učlanjenje.

ORGANI BUM-a

Član 14

Organi BUM-a su: Skupština, Upravni odbor, Izvršni direktor, Nadzorni odbor.
Mogu biti osnovani i drugi organi, saveti, radna tela i službe, o čemu odlučuje Upravni odbor.

Skupština BUM-a

Član 15

Najviši organ upravljanja BUM-a je Skupština BUM-a.
Skupštinu čine svi članovi BUM-a.
Način izbora, opoziva rada i odgovornosti utvrđuje se Statutom.
Minimalan broj potreban za održavanje Skupštine BUM-a je 15 članova.

Član 16

Skupština BUM-a se redovno sastaje bar jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na obrazloženu pisanu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.
Skupštinu BUM-a saziva predsednik Skupštine. Ukoliko na ovu inicijativu Predsednik Skupštine ne sazove istu u roku od 30 dana, sazvaće je predlagač po istom postupku.

Član 17

Skupština BUM-a vrši sledeće poslove:

 • usvaja Statut BUM-a i odluke o izmenama i dopunama Statuta;
 • bira organe BUM-a;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje izveštaje organa BUM-a;
 •  donosi plan i program rada BUM-a;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i završni račun;
 • odlučuje o molbama, prigovorima i žalbama;
 • donosi odluku o statusnim promenama i prestanku rada BUM-a;
 • donosi i usvaja druge akte i Poslovnik o radu.

Član 18

Skupština BUM-a punovažno odlučuje kada je na sednici prisutan minimalan broj članova Skupštine.
Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
Glasanje na sednici je javno ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Član 19

Ukoliko sednici Skupštine BUM-a ne prisustvuje minimalan broj članova, sednica se odlaže i zakazuje se nova u roku od najviše 30 dana.

Upravni odbor BUM-a

Član 20

Upravni odbor je izvršni organ BUM-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva BUM-a, koji su utvrđeni ovim Statutom.

Član 21

Upravni odbor BUM-a ima pet članova koje bira Skupština iz reda svojih članova. Mandat članova Upravnog odbora BUM-a traje pet godina sa mogućnošću ponovnog izbora na još pet godina.
Upravni odbor bira i zamenika iz reda svojih članova.

Član 22

Radom Upravnog odbora BUM-a rukovodi predsednik Upravnog odbora koga bira Skupština iz reda svojih članova.
Predsednik Upravnog odbora naziva se još i predsednik BUM-a.
Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa BUM u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Predsednik može privremeno opunomoćiti treće lice da zastupa BUM u pravnom prometu.

Član 23

U slučaju odsustva predsednika Upravnog odbora radom istog rukovodi zamenik predsednika Upravnog odbora.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u slučaju odsustva ili sprečenosti predsednika Upravnog odbora, zastupa BUM i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime BUM-a.

Član 24

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

 • rukovodi radom BUM-a između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva,
 • stara se o sprovođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine BUM-a;
 • predlaže Skupštini izmenu i dopunu Statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština;
 • prati rad drugih organa i tela i daje predloge za unapređenje rada BUM-a;
 • imenuje i razrešava Izvršnog direktora;
 • upravlja imovinom BUM-a;
 • odlučuje o udruživanju i članstvu BUM-a u drugim mrežama, savezima i koalicijama;
 • bira predstavnike BUM-a u organizacijama i institucijama, čiji je BUM član, i u čijem radu učestvuje
 • donosi normativna akta potrebna za rad;
 • rešava o drugim pitanjima koja su Statutom i drugim aktima BUM-a stavljena u nadležnost Upravnog odbora;
 • uređuje unutrašnju organizaciju BUM-a i donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u BUM-u, na predlog Izvršnog direktora;
 • odlučuje o visinama naknada za rad u BUM-u;
 • vrši druge poslove u vezi sa radom BUM-a.

Član 25

Sednice Upravnog odbora saziva predsednik, ili više od polovine članova Upravnog Odbora.
Sednice se održavaju prema Programu i potrebi, a najmanje šest puta godišnje.

Član 26

Upravni odbor punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuje većina njegovih članova.

Član 27

Za vršenje određnih poslova Upravni odbor može obrazovati radna tela, odbore, komisije i savete i sl.
Odlukom o formiranju tela utvrdiće se zadaci, način rada i druga pitanja u vezi izbora i rada ovih tela.

Izvršni direktor BUM-a

Član 28

Izvršni direktor BUM-a je inokosni izvršni organ Upravnog odbora koji rukovodi stručnom službom BUM-a i koordinira njen svakodnevni rad.

Član 29

Izvršnog direktora BUM-a bira i razrešava Upravni odbor.
Mandat Izvršnog direktora traje do njegovog razrešenja od strane Upravnog odbora BUM-a.
U slučaju privremenog nepostojanja pozicije Izvršnog direktora, Predsednik Upravnog odbora može preuzeti na sebe odgovornosti Izvršnog direktora.
Predsednik Upravnog odbora može da prenese na Izvršnog direktora ovlašćenje za predstavljanje i zastupanje BUM-a.

Član 30

Izvršni direktor BUM-a vrši sledeće poslove:

 • izvršava i operativno sprovodi planove i programe koje je donela Skupština i Upravni odbor BUM-a,
 • neposredno rukovodi stručnom službom BUM-a,
 • sklapa i raskida privremene i stalne radne odnose radnika stručne službe BUM-a prema potrebama, a u skladu sa odlukama Upravnog odbora, Statutom i Zakonom,
 • donosi normativna akta neophodna za rad stručne službe BUM-a,
 • donosi i izvršava odluke o korišćenju i raspolaganju sredstvima BUM-a prema usvojenom godišnjem finansijskom planu i potrebama BUM-a,
 • operativno vodi materijalno-finansijske poslove BUM-a,
 • neposredno odgovara Upravnom odboru BUM-a,
 • priprema sednice organa BUM-a i njihovih radnih tela,
 • prati rad drugih organa i tela i daje predloge za unapređenje rada BUM-a,
 • predlaže formiranje radnih tela, odbora, komisija, saveta i sl.
 • predlaže Upravnom odboru udruživanje BUM-a u savez ili u srodnu organizaciju, odnosno udruženje građana,
 • sarađuje i održava kontakte sa drugim organizacijama, zajednicama i službama,
 • stara se o informisanju i javnosti rada organizacije,
 • predstavlja organizaciju u javnosti i pred trećim licima,
 • obavlja druge poslove po nalogu Upravnog odbora

Nadzorni odbor BUM-a

Član 31

Nadzorni odbor BUM-a je kolektivni nadzorni organ Skupštine koji vrši kontrolu raspolaganja finansijsko-materijalnim sredstvima BUM-a.

Član 32

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz reda svojih članova. Mandat članova Nadzornog odbora traje pet godina sa mogućnošću ponovnog izbora na još pet godina.

Član 33

Nadzorni odbor vrši sledeće poslove:

 • vrši kontrolu raspolaganja finansijsko-materijalnim sredstvima BUM-a;
 • u slučaju uočenih nepravilnosti u raspolaganju imovinom BUM-a, dužan je da o tome obavesti Skupštinu BUM-a i nadležni organ uprave kod koga je BUM registrovan.

NAKNADE

Član 34

Članovi organa BUM-a i članovi BUM-a, kao i druga lica angažovana u BUM-u, imaju pravo na naknadu za svoj rad, u skladu sa mogućnostima BUM-a.
BUM može angažovati potrebna lica na osnovu Ugovora o radu, Ugovora o delu, Ugovora o autorskom delu, i drugih zakonskih osnova.

Član 35

Za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova, BUM može formirati Stručnu službu.

Član 36

Obavljanje određenih poslova BUM-a, može se poveriti odgovarajućim stručnim institucijama i organizacijama.

Član 37

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta, utvrđuju se jedinstveni nazivi za radna mesta u Stručnoj službi BUM-a, opis poslova, broj izvršilaca, kao i jedinstveni zahtev u pogledu stepena stručne spreme i drugi uslovi za obavljenje poslova i zadataka.

SREDSTVA ZA RAD I FINANSIRANjE BUM-a

Član 38

Za ostvarivanje ciljeva BUM-a formiraju se potrebna finansijsko-materijalna sredstva koja se mogu ostvarivati i koristiti samo na način propisan Zakonom, Statutom ili drugim opštim aktima BUM-a.

Član 39

BUM pribavlja sredstva od: članarine, donacija, dotacija i poklona pravnih i fizičkih lica, seminara, dobrovoljnog rada, i na drugi Zakonom dozvoljen način.

Član 40

BUM može da obavlja privrednu delatnost: 5814 – izdavanje časopisa i periodičnih izdanja kao pretežnu delatnost, a u skladu sa Članom 8 ovog Statuta može se baviti i drugim delatnostima u smanjenom obimu.
BUM sve privredne delatnosti i aktivnosti obavlja u smanjenom obimu u skladu sa Zakonom o udruženjima bez cilja sticanja dobiti.

Član 41

BUM može pribavljati sredstva za rad i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja, kao i prodajom dobara i pružanjem usluga nastalih kao proizvod aktivnosti BUM-a, kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva BUM-a, uključujući i troškove redovnog rada i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

JAVNOST BUM-a

Član 42

Javnost rada BUM-a obezbeđuje se javnošću sednica organa i tela i drugih skupova u BUM-u, izdavanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja, i drugim sredstvima obaveštavanja.

Član 43

Organi i tela BUM-a mogu isključiti ili ograničiti javnost, kada se razmatraju dokumenta ili podaci poverljive poslovne prirode.

Član 44

Predstavnik BUM-a koji daje podatke i informacije u vezi sa radom BUM-a, odgovoran je za njihovu tačnost.

OPŠTI AKTI BUM-a

Član 45

Opšti akti BUM-a su Statut, pravilinici, poslovnici i odluke, kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Član 46

Inicijativu za donošenje Statuta, odnosno za njegove izmene i dopune mogu dati Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 47

Inicijativu za donošenje Statuta, odnosno za njegove izmene i dopune razmatra Upravni odbor u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative. Ukoliko prihvati inicijativu, odbor utvrđuje predlog Statuta i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.

Član 48

O neprihvatanju inicijative za donošenje izmena i dopuna Statuta, Upravni odbor obaveštava podnosioca inicijative. Podnosilac inicijative, nezadovoljan odlukom, može neposredno predložiti Skupštini da pokrene postupak izmena i dopuna Statuta.

Član 49

Skupština donosi odluku o izmeni statuta dvotrećinskom većinom od prisutnog broja članova.

Član 50

Opšti akti BUM-a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim ako je odlukom o njihovom donošenju određen drugi rok njihovog stupanja na snagu.
Odlukom o donošenju opšteg akta BUM-a određuje se i način njihovog objavljivanja.

Član 51

Opšti akti BUM-a moraju biti u saglasnosti sa Statutom BUM-a.

Član 52

U slučaju nesaglasnosti opštih akata i Statuta BUM-a, primeniće se odredbe Statuta.
Pojedinačni akti, koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u BUM-u, moraju biti u skladu sa opštim aktima BUM-a.

PRESTANAK RADA BUM-a

Član 53

BUM prestaje sa radom na osnovu odluke o prestanku rada BUM-a.
Prestanak rada BUM-a se upisuje kod organa nadležnog za registraciju.
Odluku o prestanku rada BUM-a donosi Skupština, a u slučaju da se ona ne može održati Odluku donosi Upravni odbor BUM-a. Odluka sadrži odredbe o pravima i obavezama članova BUM-a u pogledu sredstava kojima BUM raspolaže.
Nakon prestanka rada BUM-a celokupna imovina prelazi u vlasništvo Gradskoj biblioteci iz Bečeja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54

Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjivaće se odredbe Zakona o udruženjima i drugi opšti akti.

Član 55

Ovaj izmenjeni Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane skupštine BUM-a, i primenjivaće se od dana upisa u registar nadležnog organa. Sam taj čin označava prestanak važenja prethodnog statuta udruženja.

U Bečeju, 8. marta 2012. godine