Sport pod lupom na svim nivoima

0
11

U sistemu finansiranja sporta potrebno je više napora kako bi se novac što ravnomernije i pravilnije trošio, a da efekat od projekata i programa u koje ulažu svi ključni akteri osete građani, jedan je od zaključaka sa seminara u okviru projekta „Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta”.

Potpunom transparentnošću lokalnog finansiranja sporta postaviće se osnov za ravnomerniju raspodelu sredstava jer klubovi retko žele da se „zameraju“ lokalnim donosiocima odluka budući da deluju u teškim uslovima, a u većini slučajeva su nezadovoljni raspodelom sredstava.

U lokalnim samoupravama bi u skladu sa odredbama Zakona o sportu trebalo da rade sportski inspektori, koji bi popunuli prazninu u sistemu nadzora, jer je broj republičkih i pokrajinskih inspektora nedovoljan, a samim tim sistem finansiranja sporta nedovoljno kontrolisana.

Državna revizorska institucija kontroliše na koji način se novac građana u opštinama i gradovima troši na sport i gotovo u svakom izveštaju navodi nepravilnosti. Vrhovni državni revizor u sektoru za reviziju lokalnih samouprava Duško Pejović predočio je česnicima seminara koje su najčešće nepravilnosti koje lokalne samouprave u ovoj oblasti čine. Lokalne samouprave neretko dotiraju sportske organizacije sa više desetina miliona dinara, a nekad bez ikakve dokumentacije i kriterijuma.

Zainteresovani građani su mogli da čuju koja je uloga saveza sportova na svim nivoima i koje su nadležnosti, ali i problemi, sa kojima se susreću sportski inspektori pri Ministarstvu omladine i sporta.

Bečejsko udruženje mladih prikuplja dokumentaciju od svih lokalnih samouprava u Vojvodini, a sve po metodologiji Koalicije za nadzor javnih finansija. Oblast sporta je neopravdano zapostavljena, sveobuhvatnih analiza ima malo, iako se velike sume poreskih obveznika troše za sport.

Projekat „Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta” uz podršku Ministarstva sporta i omladine Republike Srbije realizuje Bečejsko udruženje mladih.