Sedam godina nakon pokretanja BUM-ove inicijative formiran Savet za mlade opštine Bečej

0
128

Zakonom o mladima jasno je definisano osnivanje Saveta za mlade – tela koje ima ulogu da donosiocima odluka predlaže, ali i da usmerava i razvija različite oblike omladinske politike kako bi mladi imali više mogućnosti i sistemska rešenja za probleme koji ih muče.

Bečejsko udruženje mladih je, uz podršku Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR i Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS, 2013. godine pokrenulo inicijativu da se ovo telo oformi.

Sedam godina nakon toga, 30. decembra 2020. godine, Skupština opštine Bečej usvojila je Rešenje o imenovanju članova Saveta za mlade.

Ovo telo broji sedam članova koji rade bez naknade, a njihov mandat traje četiri godine.

Član opštinskog veća zadužen za sport, omladinu, turizam i odnose s javnošću Dane Mandić i koordinatorka Kancelarije za mlade opštine Bečej Dijana Peter su imenovani za članove Saveta po položaju, dok su ostali članovi Saveta izabrani po javnom konkursu.

Članovi Saveta za mlade opštine Bečej:

1. Dane Mandić – član opštinskog veća opštine Bečej, zadužen za sport, omladinu, turizam i odnose sa javnošću;
2. Peter Dijana – koordinatorka Kancelarije za mlade opštine Bečej;
3. Katarina Milić – na predlog Ekonomsko trgovinske škole;
4. Nemet Imre – na predlog Mesne zajednice Bačko Petrovo Selo;
5. Gordana Adamov – na predlog KOMS-a i NAPOR-a;
6. Aleksandar Đekić – na predlog Bečejskog udruženja mladih;
7. Pap Kristina – na predlog Gimnazije Bečej;

Nadležnosti Saveta za mlade su:

1) inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnosti učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristupa pravima, održivog razvoja i životne sredine i drugim oblastima od značaja za mlade;

2) učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade i prati njihovo ostvarivanje;

3) daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštava organe Opštine;

4) daje mišljenje na nacrte propisa i odluka koje donosi Skupština u oblastima značajnim za mlade;

5) usvaja godišnje i periodične izveštaje o ostvarivanju lokalne omladinske politike i lokalnih akcionih planova i programa za mlade i podnosi ih Skupštini, predsedniku opštine i opštinskom veću;

6) inicira pripremu projekata ili učešće opštine u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja ostvarivanja njihovih prava koja su u nadležnosti opštine;

7) podstiče saradnju između opštine i omladinskih organizacija i udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti;

8) podstiče ostvarivanje međuopštinske saradnje koja se odnosi na omladinu i o tome obaveštava organe opštine;

9) daje mišljenje o predlozima projekata od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta opštine, prati njihovo ostvarivanje i daje svoje mišljenje nadležnom organu opštine.