Savez udruženja „Mladi rade“ osnovali su Centar za podršku ženama, BUM (Bečejsko udruženje mladih), Omladinski klub Novi Bečej, RromaRota, KIM (Kikindska inicijativa mladih), Leadernet, Moje parce Evrope.

Misija mreže Mladi rade je da povezujemo organizacije civilnog društva, državne institucije i privredne subjekte na teritoriji Vojvodine i razvijamo nove prakse zapošljavanja i samozapošljavanja mladih u lokalnim zajednicama.

Ciljevi:
• Izgradnja partnerstva udruženja građana sa lokalnim samoupravama, naučnim i obrazovnim institucijama i privrednim subjektima na izradi, sprovođenju i monitoringu politika zapošljavanja i samozapošljavanja mladih
• Razvoj održivih i inovativnih oblika zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, a posebno u oblastima: turizam, zeleni poslovi, ekologija, kreativna industrija, obnovljivi izvori energije, socijalno preduzetništvo, kultura, umetnost i etnološko nasleđe
• Podizanje kapaciteta organizacija članica Saveza, njihovih partnera i mladih za razvoj i primenu programa i projekata zapošljavanja i samozapošljavanja mladih u oblastima obuhvaćenim ovim ciljevima.
U ostvarivanju ciljeva Savez vodi računa o interesima mladih, bez obzira na njihov socio-ekonomski položaj, pol, rasu, etničku i kulturnu pripadnost, politička i verska ubeđenja, seksualnu orijentaciju, invalidnost ili bilo koji drugi oblik različitosti.

Više o savezu „Mladi rade“ pročitajte ovde.