Saopštenje Krovne organizacije mladih Srbije povodom 12. avgusta – Međunarodnog dana mladih

0
12

Od 2000. godine, svakog 12. avgusta se stavlja fokus na mlade, više nego drugih dana u godini. Tog dana će se u svakoj zemlji pojaviti nekoliko tekstova više o mladima u štampi, biće ponovljene floksule da „mladi nisu naša budućnost nego i sadašnjost“, državni zvaničnici će iskoristiti priliku da se sa mladima fotografišu i još jednom naglase da imaju planove, vizije i ideje o poboljšanju njihovog položaja.

Krovna organizacija mladih Srbije želi da iskoristi ovaj 12. avgust da ukaže na nepovoljan položaj mladih u Srbiji i potrebu da ključni akteri koji se bave mladima i unapređenjem njihovog položaja budu odgovorniji u svom poslu.

Iako Srbija ima zadovoljavajući normativni okvir za bavljenje mladima oličen prevashodno u Zakonu o mladima i Nacionalnoj strategiji za mlade, iako postoji resorno Ministarstvo omladine i sporta, te iako se sve izraženije pažnja poklanja mladima od strane različitih subjekata, ne mogu i ne smeju se prikriti činjenice o evidentnim problemima i izazovima koji su i dalje u značajnoj meri prisutni u svakodnevnici mladih ljudi. Rezultati koji su do sada postignuti na unapređenju položaja mladih još uvek nisu efikasno otklonili neke od ključnih prepreka koje stoje na putu njihovom pristupu kvalitetnom obrazovanju, dostojanstvenom zapošljavanju i ravnopravnom uključivanju u sve društvene tokove.

Rezultati alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji, koji Krovna organizacija mladih Srbije objavljuje na ovaj dan, potkrepljuju sliku negativnog stanja i registruju zabrinjavajuće trendove kada su u pitanju stavovi, vrednosti i planovi mladih. Rezultati ovogodišnjeg istraživanja ukazuju na visok procenat mladih koji žele da napuste Srbiju, na nedostatak poverenja u institucije, zabrinjavajući stepen nezadovoljstva obrazovnim sistemom i šansama za zaposlenje kao i nezainteresovanost za praćenje i učešće u društvenim i političkim procesima.

Navedeni rezultati moraju služiti svim institucijama, lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima mladih kao opominjući faktor čije je uzroke potrebno detaljnije analizirati i na njih pružiti dugoročne sistemske odgovore. Krovna organizacija smatra da su nužne odlučnije strukturalne intervencije i promene u pogledu statusa i prava mladih na tržištu rada, pristupa kvalitetnom obrazovanju, otvaranja institucija ka mladima i koordinisanog multisektorskog bavljenja pitanjima od značaja za mlade. Samo sistemskim i dugoročnim merama na elimisanju uzroka lošeg položaja mladih će biti moguće u budućnosti izazvati promene negativnih trendova.

Premda se na to često ukazuje, Krovna organizacija mladih i ovom prilikom ukazuje na naročito nepovoljan položaj mladih koji pripadaju ranjivim grupama kao što su mladi sa invaliditetom, mladi u stanju socijalne potrebe i slabijeg imovinskog stanja, mladi bez roditeljskog staranja, mladi roditelji i mladi pripadnici LGBT populacije.

Krovna organizacija mladih Srbije naročito skreće pažnju na temu ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih – transformacija obrazovanja. Čvrsto verujemo da je neophodno uspostaviti individualniji pristup učenju mladih, onaj koji u fokus stavlja specifične karakteristike i talente svake mlade osobe i ohrabruje i podstiče njihov razvoj. Jednako tako je važno razvijati i praktične dimenzije obrazovanja mladih koje će mlade osposobiti da na održiv način deluju u interesima društva i planete.

Svesni da su ovakve promene proces, ali da ključ za njegovo postizanje leži u rukama mladih, Krovna organizacija mladih Srbije im čestita njihov Međunarodni dan.

KOMS tim