Pravilnik Vojvođanske olimpijade starih sportova

0
64

PRAVILNIK
VOJVOĐANSKE OLIMPIJADE STARIH SPORTOVA

 1. Vojvođanska olimpijada starih sportova je kulturno sportsko rekreativna manifestacija međunarodnog karaktera, na kojoj se u zaboravljenim tradicionalnim disciplinama takmiče ekipe na osnovu Pravila igara.
 2. Vojvođanska olimpijada starih sportova je otvorena za sve učesnike/ce koji sebe smatraju zdravstveno i psihofizički spremnim za učešće na Olimpijadi, i koji prethodno potpišu Prijavu za učešće na Olimpijadi.
 3. Pravilnik Vojvođanske olimpijade starih sportova donosi se radi obezbeđivanja trajanja i razvoja manifestacije, ali i radi predupređenja rizika nastanka štete za sve učesnike/ce manifestacije, organizatora manifestacije i druga lica.
 4. Vojvođanska olimpijada starih sportova se održava na teritoriji opštine Bečej.
 5. Simbol Vojvođanske olimpijade starih sportova je stilizovan štit sa olimpijskim prstenovima iznad kojih se nalazi 5 zvezdica, a sa donje strane lenta sa nazivom manifestacije i sa bočnih strana simbolizovan lovorov venac.
 6. Vojvođanska olimpijada starih sportova se održava jednom godišnje u avgustu mesecu, a Organizator određuje i objavljuje termin najkasnije 3 meseca pre termina održavanja Olimpijade.
 7. Vreme starta i završetka Vojvođanske olimpijade starih sportova zavisi od broja prijavljenih ekipa i vremenskih uslova.
 8. Olimpijske sudije sprovode i boduju discipline u skladu sa Pravilima igara koja su dostupna svim učesnicima/cama pre početka manifestacije na prijavnom pultu ili internet prezentaciji organizatora.
 9. Poligoni za discipline su obeleženi zastavama disciplina, a Olimpijske sudije su zadužene da informišu takmičare/ke o pravilima ukoliko je to neophodno.
 10. Svaki učesnik/ca koji se prijavi da učestvuje na Olimpijadi mora da zna da učestvuje na događaju na otvorenom prostoru sa različitim preprekama. Učesnici/ce Olimpijade moraju biti potpuno svesni da je uloga Organizatora nije da pomaže učesnicima/cama u savladavanju disciplina, te da bezbednost učesnika zavisi od njegove/njene sposobnosti da se prilagodi problemima na koje nailazi i da predvidi teškoće na koje može naići.
 11. Osobama sa zdravstvenim problemima i starijim osobama pre dolaska na Olimpijadu preporučujemo obaveznu konsultaciju sa lekarom.
 12. Osobe mlađe od 18 godina moraju biti u pratnji starije punoletne osobe, roditelja, starijeg brata, sestre, prijatelja…
 13. Svaki učesnik/ca Vojvođanske olimpijade starih sportova učestvuje na sopstvenu odgovornost.
 • Učešće na Olimpijadi je, uz sve dobrobiti, aktivnost povećanog rizika, pa je svaki učesnik/ca Olimpijade odgovoran za svoju ličnu egzistenciju i bezbednost, a očekuje se da doprinese i bezbednosti drugih učesnika/ca Olimpijade
 • Organizator neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju bilko kakve štete ili ugrožavanja fizičkog integriteta (povrede, smrti…) koji su posledica učešća na Olimpijadi
 • Svaki učesnik/ca Olimpijade lično je odgovoran za svoje ponašanje i eventualno ugrožavanje ili nanetu štetu rekvizitima, pratećoj opremi, lokaciji Olimpijade, Organizatoru i svim drugim licima za vreme Olimpijade
 • Učesnici/ce Olimpijade ne smeju biti pod dejstvom alkohola, droga, drugih opojnih sredstava ili nedozvoljenih stimulativa.
 1. U slučaju povrede odmah obavestiti Olimpijske sudije i Organizatora i pružiti prvu pomoć, a ukoliko u to niste sigurni ne dirajte povređenu osobu kako se nestručnim pružanjem povreda ne bi pogoršala.
 2. Svaki učesnik/ca Olimpijade na Prijavnom mestu mora čitko da popuni Prijavni formular, a potpisivanjem Prijave – Izjave, svaki učesnik/ca bezuslovno prihvata Pravila Olimpijade.
 3. Nakon održavanja svih disciplina Olimpijske sudije boduju ekipe i proglašava se pobednik. Diplome, pehare i medalje dobijaju tri prvoplasirane ekipe.
 4. Učesnici/ce Olimpijade moraju biti ekološki odgovorni. Olimpijci, čuvajmo prirodu, otpatke ne bacajte okolo jer time zagađujete okruženje. Otpatke odnesite do posebno označenih mesta.
 5. Organizator zadržava autorska prava na ceo projekat i izvedbu Olimpijade, koji se ne može koristiti u javnosti bez saglasnosti organizatora, kao i na fotografije, video zapise i druge snimke Olimpijade. Učesnici/ce Olimpijade nemaju pravo da traže naknadu od Organizatora za bilo koji objavljeni materijal sa Olimpijade.
 1. Nepoštovanje Pravila i preporuka može vam nametnuti vrlo ozbiljnu odgovornost. Sva ova obaveštenja i uputstva predstavljaju pravila o bezbednosti učesnika/ca Olimpijade. Učesnik/ca koji krši pravila biće isključen sa Olimpijade. Svako ponašanje mimo njih i njihovo nepoštovanje oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti.
 2. Lica koja ne poštuju pravila Olimpijade, posebno ona koja se odnose na odgovornost i bezbednost učesnika Olimpijade, neće se smatrati savesnim, dobronamernim i prihvatljivim učesnicima Olimpijade.
 3. Učesnici/ce Olimpijade treba da imaju na umu da ni jedan propis ne može predvideti sve situacije koje se na Olimpijadi mogu dogoditi, te zato uvek treba da postupaju tako da ne ugroze opštu i sopstvenu bezbednost.
 4. Olimpijadom rukovode Organizacioni odbor i Olimpijske sudije.
 5. Ovaj Pravilnik se javno publikuje na sajtu https://bum-becej.rs i ističe se pre početka Olimpijade na Prijavnom mestu, kako bi se učesnici/ce sa njima upoznali i primenjivali ih tokom Olimpijade.
 6. U odnosu na pitanja koja nisu regulisana ovim pravilima, primenjivaće se važeći zakonski i podzakonski propisi iz oblasti sporta i društvenih organizacija, uključujući i Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportksih aktivnosti u javnim sportskim objektima (Sl. Glasnik RS, br. 55/13).
 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. marta 2016. godine, kada prestaje da se primenjuje prethodni Pravilnik.

Aleksandar Đekić
predsednik Olimpijskog komiteta