Postupanje pravosudnih organa u oblasti zaštite životne sredine

0
681

Bečejsko udruženje mladih (BUM) je u okviru projekta „Odluke po meri građana“ koji realizuje uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije analiziralo rad pravosudnih organa na lokalnom nivou.

Cilj analize postupanja pravosudnih organa u oblasti zaštite životne sredine je unapređenje transparentnosti u radu pravosudnih organa, kao i drugih organa u oblasti životne sredine sa akcentom na krivična i prekršajna dela na lokalnom nivou i utvrdi praksa postupanja nadležnih institucija.

Ova analiza može poslužiti kao osnova za dalju debatu u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

Dodajmo i to da se u poslednjem Izveštaju iz senke za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene već se u naslovu „Korak napred, nazad dva“ daje opis situacije u kojoj se nalazimo. U delu izveštaja „Krivična dela u oblasti životne sredine i Direktiva 2008/99/EZ” navodi se da nije postignut napredak u usklađivanju pravnih propisa koji se odnose na krivično pravo u oblasti životne sredine, a Direktiva 2008/99/EZ je i dalje delimično preneta u domaće zakonodavstvo. U izveštaju se mogu pročitati i komentari vezano za krivična dela protiv životne sredine. Ističe se da se pitanje krivične odgovornosti pravnih lica za krivična dela protiv životne sredine u praksi retko postavlja.

Prekršajnom sudu smo se obratili sa zahtevom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zatražili dostavljanje kopija pravnosnažnih presuda iz perioda 2021 – 2023, u predmetima koji su vođeni zbog kršenja odredaba sledećih zakona: Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Zakon o vodama, Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o geološkim istraživanjima, Zakon o nacionalnim parkovima, Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini i Zakon o hemikalijama. Takođe smo zamolili za podatak o broju predmeta koji su u toku, a u vezi su sa pomenutim zakonima.

U predmetima okončanim pred Prekršajnim sudom Bečej koji ima odeljenja u Bečeju, Temerinu, Srbobranu i Žablju najviše je onih koji se tiču kršenja odredbi Zakona o zaštiti i održivnom korišćenju ribljeg fonda.

Postupajući po našem zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja dostavljene su nam kopije pravnosnažnih presuda. Iz Prekršajnog suda nam je odgovoreno da povodom kršenja odredbi Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakona o strateškoj lroceni uticaja na životnu sredinu, Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine, Zakona o zaštitn vazduha, Zakona o geološkim istraživanjima, Zakona o nacionalnim parkovima, Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini i Zakona o hemikalijama, nije podnet nijedan zahtev, pa samim tim nema ni vođenih prekršajnih postypaka u periodu od 2021. godine do 1. avgusta 2023. godine. Zbog kršenja odredaba Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ima još osam predmeta koji su u toku.

S tim u vezi imali smo uvid u blizu 70 predmeta, od kojih je većina okončana osuđujućom presudom. Pored toga, imali smo uvid u jedan predmet koji se tiče kršenja odredbi zakona o zaštiti prirode (nedozvoljeno držanje ptica), i dva postupka zbog kršenja zakona o vodama, gde su podnosioci zahteva za pokretanje prekršajnog postupka bili pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. U jednom je dosuđena novčana kazna, a u drugom je okrivljeni oslobođeno odgovornosti.

Obratili smo se i osnovnom javnom tužilaštvu od kojeg smo zahtevali kopije pravnosnažno okončanih predmeta koje je konkretno tužilaštvo vodilo za dela protiv životne sredine propisana glavom 24 Krivičnog zakonika (članovi 260 – 277) u periodu 2017 – 2022. Takođe smo zamolili za podatak o broju predmeta koji su u toku, a u vezi su sa pomenutim delima. 

Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju (nadležno za teritoriju opština Bečej i Novi Bečej) nas je obavestilo da je vezano za dela protiv životne sredine propisane glavom 24 Krivičnog zakonika (članovi 260-277 Krivičnog zakonika)  u periodu od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine zaprimljeno sedam krivičnih prijava i to: Za krivično delo iz člana 268 KZ – Povreda prava na informisanje o stanju životne sredine, četiri krivične prijave, koje su završene odbačajem.

Za krivično delo iz člana 269 KZ – Ubijanje i zlostavljanje životinja), jedna krivična prijava, koja je završena oportunitetom. Za krivično delo iz člana 275 KZ Šumska krađa dve) krivične prijave, jedna krivična prijava koja je završena odbačajem, dok je druga ustupljena Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

U periodu od 1.1.2022. godine do 31.12.2022. godine – za krivično delo iz člana 275 KZ šumska krađa osam krivičnih prijava za  devet lica,  od kojih  je jedna završena odbačajem, jedna KEO odbačajem, dok su šest predmeta sa sedam lica presuđena.

U periodu od 1.1.2023. godine do 1. avgusta 2023. godine:

Za krivično delo iz člana 275 KZ šumska krađa zaprimljeno je šest prijava,  od kojih je jedna završena oportunitetom, u jednom predmetu  za dva lica je donet optužni predlog, dok su u četiri predmeta u toku dokazne radnje.