OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

0
219

OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) Bečejsko udruženje mladih, Glavna 47, Bečej, želi da, u svojstvu rukovaoca podataka, prikupi od Vas i obradi podatke o ličnosti iz registracionog formulara (u daljem tekstu: “Podaci”) u svrhu učešća na događaju koji BUM organizuje. S tim u vezi, BUM obaveštava lice od koga se prikupljaju Podaci o sledećem:

Bečejsko udruženje mladih prikuplja i obrađuje Podatke putem registracionog formulara isključivo radi organizovanja događaja u naučno – obrazovne svrhe uz prethodnu saglasnost lica na koga se Podaci odnose i isti se čuvaju u roku od 1 godine. Fondacija Tempus neće koristiti Podatke navedene u formularu u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način. Lice čiji se Podaci prikupljaju i obrađuju ima prava:

 1. Na opoziv saglasnosti za obradu Podataka pismeno ili usmeno na zapisnik u kom slučaju lice koje je dalo pristanak je dužno da BUM-u naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva pristanka nedozvoljena je obrada podataka;
 2. U slučaju nedozvoljene obrade Podataka. Obrada Podataka nije dozvoljena:
  1. ako fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
  2. ako se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja
  3. za obradu bez pristanka;
  4. ako svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
  5. ako je lice na koje se Podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
  6. ako je način obrade nedozvoljen;
  7. ako je Podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
  8. ako su broj ili vrsta Podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
  9. ako je Podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo;
 3. Na obaveštenje u vezi sa obradom podataka;
 4. Na uvid i kopiju podataka koji se obrađuju;
 5. Na zahtev za ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka (ukoliko nije jasno određena svrha obrade ili je izmenjena a nisu ispunjeni uslovi za izmenjenu svrhu, ukoliko je ostvarena odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe kao i ukoliko ako je način obrade nedozvoljen, podatak spada u u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi ili je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim, podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti); prekid i privremenu obustavu obrade (ukoliko se osporava tačnost, potpunost i ažurnost Podataka); kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih Podataka možete nas kontaktirati:
Bečejsko udruženje mladih – BUM

Glavna 47, 21220 Bečej, Srbija

Tel/fax: 063.544.321

E-mail: [email protected]

Ukoliko ste saglasni sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti, možete pristupiti popunjavanju formulara.