Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS (eng. National Youth Council of Serbia) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. KOMS radi na aktivnom uključivanju mladih iz društveno manje zastupljenih kategorija u procese donošenja odluka. U svom članstvu ima 92 organizacije mladih i organizacija za mlade sa teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ).

Koje su uloge KOMS-a?

  •         Prepoznavanje potreba i zastupanje interesa mladih
  •         Platforma za dijalog i saradnju i forum za razmenu informacija, iskustava i stavova organizacija članica
  •         Promovisanje, podsticanje i podržavanje omladinskog organizovanja
  •         Podsticanje saradnje javnih institucija sa mladima i učestvovanje u institucionalnim procesima donošenja odluka koje su od značaja za mlade, po principu co-management-a
  •         Analiziranje javnih politika (zakona, strategija, budžeta…) i davanje stručnog mišljenja amandmana na njih
  •         Sarađivanje sa srodnim inostranim organizacijama i zastupanje mladih ljudi u Srbiji na polju međunarodne saradnje
  •         Javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
  •         Doprinos izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija članica

Više o KOMS-u pročitajte ovde.