KOMS te poziva da se uključiš u rad Saveta za mlade Vlade RS!

0
37
Krovna organizacija mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije, kao najviše predstavničko telo mladih u Srbiji, želi da mladima omogući učešće u procesima donošenja odluka i to na svim nivoima. Zato te pozivaju da se priključiš u radu Nacionalnog saveta za mlade, a kako je to moguće – saznajemo u nastavku ovog teksta!

Pre svega, napominjemo da je Nacionalni savet za mlade sinonim za Savet za mlade Vlade Republike Srbije, a sada hajde da saznamo:

Šta je to Savet za mlade Vlade RS?

To je savetodavno telo Vlade Srbije čiji je cilj da podstiče usklađuje aktivnosti koje su povezane sa razvojemostvarivanjem sprovođenjem omladinske politike i predlaganje mera i načina za unapređivanje.

Osim što Savet za mlade čine predstavnici/ce:

 • organa državne uprave koji u svom delokrugu imaju oblasti važne za mlade;
 • udruženja mladih;
 • udruženja za mlade i njihovih saveza;
 • kancelarija za mlade
 • Zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 • Stručnjaci

U Savetu za mlade se nalazi i najmanje jedna trećina (1/3)  predstavnika i predstavnica mladih iz udruženja mladih i za mlade, kao i njihovih saveza koje, kako je to i Zakon o mladima u članu 14 propisao, predlaže Krovna organizacija mladih Srbije kao zakonski priznat krovni savez.

Kako mladi učestvuju u radu Saveta? 

Pošto je Savet za mlade upravo ono što mu i ime kaže – savetodavno telo Vlade, putem njega se obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži.

Mladi učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika, na ravnopravnoj osnovi, pod istim uslovima i sa jednakom moći odlučivanja kao predstavnici i predstavnice institucija. 

A šta to tačno znači?

To znači da predstavnici i predstavnice mladih u Savetu za mlade:

 • zastupaju stavove mladih u Republici Srbiji;
 • obavljaju redovne konsultacije sa mladima i osiguravaju da se njihovi prioriteti nađu na agendi donosioca odluka;
 • podstiču i usklađuju aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • predlažu mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji, zasnovane na aktuelni, podacima iz istraživanja o položaju mladih;
 • predlažu mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.

Mladi članovi i članice Saveta redovno učestvuju i na koordinacionim sastancima koje organizuje KOMS u cilju usaglašavanja stavova, konsultacija sa mladima, ali i sa organizacijama mladih i za mlade.

Ukratko: trude se i rade na tome da položaj mladih u Srbiji bude što bolji. 

Koji su uslovi za prijavljivanje?

Kandidati i kandidatkinje koji/e su zainteresovani/e da se prijave za članstvo u Savetu za mlade trebalo bi da:  

 • u trenutku otpočinjenja mandata budu uzrasta od navršenih 15 godina do navršenih 30 godina života
 • budu državljani Republike Srbije
 • ne budu nosioci funkcija u političkim partijama
 • nisu zaposleni u organima javne uprave niti vrše funkcije/pozicije koje su u sukobu interesa sa članstvom u Savetu za mlade
 • su aktivno koordinirali ili učestvovali u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji omladinske politike na lokalnom i/ili nacionalnom nivou u trajanju od najmanje 2 godine
 • aktivno učestvuju u kreiranju i sprovođenju programa ili projekta usmerenih na ostvarivanje strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade
 • imaju najmanje jednogodišnje iskustvo u zagovaranju politika od važnosti za mlade
 • dobro poznaju rad nacionalnih i lokalnih aktera omladinske politike i upoznati su sa društvenim i političkim kontekstom u državi
 • primenjuju i promovišu vrednosti omladinske politike i uključivanja mladih

Kako da se prijaviš?

Ako ti sve ovo zvuči zanimljivo i želiš da se uključiš u rad Saveta za mlade, pozivamo te da se prijaviš na konkurs tako što ćeš nam dostaviti:

1. prijavni formular koji je potrebno potpisati i dostaviti skeniran u PDF formatu;

2. biografiju (CV) na srpskom jeziku;

3. pismo nominacije udruženja/saveza koje je potpisano i pečatirano i koje ćeš dostaviti u PDF formatu

Ovde možeš pronaći prijavni formular i formu za pismo nominacije.

Sva tri dokumenta potrebno je da pošalješ sa naznakom: Prijava za članstvo u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije najkasnije do četvrtka, 26. januara 2023. godine, do 23.59 časova na [email protected]. Sve prijave koje pristignu nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Važno je da znaš:

Nakon prvog kruga selekcije i pregledanja prijava, što će raditi Komisija, biće organizovani intervjui, što se očekuje da će biti krajem januara 2023. godine. Kandidati/kinje koji prođu u drugi krug selekcije će dobiti informaciju o terminu sastanka naknadno.

Biće odabrano 5 kandidata/kandidatkinja za članove i članice Saveta za mlade.

Rad predstavnika/predstavnica članova i članica Saveta za mlade koji budu odabrani će koordinisati KOMS, a oni će se kroz ovaj proces dodatno upoznati sa različitim mehanizmima omladinske politike, unaprediti svoja znanja, veštine i kapacitete u okviru delovanja u Savetu za mlade, i da konsultuju i uključe druge mlade u savetodavne procese.

Bonus za najizdržljivije:

Pošto si došao/la do kraja ovog javnog poziva, onda smo sigurni da te zanima tema aktivnog uključivanja mladih i da bi želeo/la da uradiš nešto u svom gradu/zajednici. Predlažemo ti da se raspitaš da li u tvom mestu postoji lokalni Savet za mlade (možeš da pogledaš i u našem istraživanju o lokalnoj omladinskoj politici ovde) i istražiš načine na koje možeš da se aktivno uključiš i angažuješ u svom mestu.

Ukoliko imaš dodatna pitanja vezana za ovu temu, KOMS ti poručuje da možeš kontaktirati programsku menadžerku Milicu Borjanić, putem mejla [email protected] ili na broj telefona: +381 69 738 446 radnim danima od 9 do 17 časova.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije