КОМS: Saopštenje povodom imenovanja omladinskog predstavnika u Upravnom odboru RYCO

0
8
Krovna organizacija mladih Srbije

Ministarstvo omladine i sporta zanemarilo je mišljenje dva od tri saveza zadužena za proces selekcije omladinskog predstavnika u UO RYCO i na poziciju nezavisnog predstavnika mladih, predložilo imenovanje kandidata koji je angažovan u Ministarstvu omladine i sporta.

Odabirom Jagoša Stojanovića na ovu poziciju,  Srbija je postala jedina potpisnica u RYCO-u koja u Upravnom odboru ima dva predstavnika institucija, obesmišljavajući princip komenadžmenta – zajedničkog upravljanja omladinskih predstavnika i predstavnika institucija, prema kome je RYCO bio jedinstven primer dobre prakse aktivnog učešća mladih u donošenju odluka.

Krovna organizacija mladih Srbije štiti vrednosti na kojima počiva aktivno učešće mladih, kao i njihovo nezavisno i samostalno odlučivanje. Smatramo da predlaganje kandidata suprotno stavovima KOMS-a i NAPOR-a, ugrožava vrednosti RYCO-a i čini povredu statuta koji kaže da se omladinski predstavnik bira na transparentan, inkluzivan i demokratski način u saradnji sa omladinskim predstavnicima.

Kandidat je informaciju o svom angažovanju u Ministarstvu prikrivao tokom procesa selekcije, ne navodeći je u svojoj biografiji, niti tokom intervjua, a Krovna organizacija mladih Srbije je do ovog podatka došla putem Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Da ova informacija ne predstavlja sukob interesa, bila bi transparentno istaknuta, te se do nje ne bi dolazilo preko Poverenika. Iz ovog razloga dodatno smatramo proces izbora omladinskog predstavnika netransparentnim i nelegitimnim.

Krovna organizacija mladih Srbije kroz svoj rad jednako zastupa interese svih mladih u Srbiji i zalaže se za borbu protiv diskriminacije mladih na bilo kojoj osnovi. Namera KOMS-a nije da obeshrabri mlade ljude koji rade u institucijama da učestvuju u ovakvim procesima već naprotiv, da ih zaštiti od tokenizacije i zavisnog odnosa u kome bi mogli da ostanu bez posla ako imaju drugačije mišljenje.

Omladinski predstavnik u Upravnom odboru RYCO mora biti autentičan predstavnik mladih, nezavistan i autonoman u svom odlučivanju, poštujući zakone Republike Srbije i mišljenja mladih i njihovih predstavnika. U situaciji u kojoj je ministar omladine poslodavac omladinskom predstavniku, smatramo da nema mesta za njegovo nezavisno odlučivanje u Upravnom odboru, koje je u interesu mladih.

Zbog toga, KOMS kao zakonski krovni savez mladih u državi zahteva:  

 1. Momentalno razrešenje imenovanog omladinskog predstavika u RYCO Jagoša Stojanovića.
 2. Ponavljanje procesa selekcije omladinskog predstavnika u RYCO, uz osiguravanje maksimalne transparentnosti i regularnosti procesa selekcije.
 3. Revidiranje Memoranduma o saradnji i unapređenje procesa selekcije omladinskog predstavnika u Upravnom odboru RYCO, kako bi se osigurala nezavisnost i autonomnost omladinskog predstavnika Srbije u UO RYCO.

Tok procesa selekcije predstavnika/ce mladih u RYCO-u u 2022. odini.

 • 20. jula objavljen je Javni poziv za izbor omladinskog predstavnika/cu Srbije u Upravnom odboru RYCO u trajanju od 15 dana.
 • 3. avgusta počeo je mandat Radne komisije koju čine predstavnici/e KOMS, NAPOR i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (Nacionalna KZM).
 • 5. avgusta, komisija je kreirala matricu za ocenjivanje i kriterijume za drugi krug u procesu selekcije i pristupila održavanju intervjua sa tri kandidata koji su prošli prvi krug selekcije. Komisija koju su činili predstavnici/ce KOMS, NAPOR i Nacionalne KZM nakon procesa selekcije nije imala konsenzus oko izbora najboljeg kandidata za obavljanje funkcije omladinskog predstavnika u UO RYCO.
 • 10. avgusta selekciona komisija je obavestila Ministarstvo o nepostojanju konsenzusa oko odluke i prosledila Zapisnik komisije, bodovne liste i radne biografije tri kandidata koji su učestvovali u finalnom krugu selekcije.
 • 22. avgusta KOMS je Ministarstvu omladine i sporta uputio Zahtev za informacije od javnog značaja o radnom angažmanu kandidata za UO RYCO, Jagoša Stojanovića u Ministarstvu omladine i sporta.
 • 8. septembra, usled nedostatka odgovora ministarstva na zahtev, KOMS je uputio Žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
 • 26. septembra je Ministarstvo omladine i sporta postupilo prema Zahtevu KOMS-a i dostavilo ugovor Jagoša Stojanovića sa Ministarstvom omladine i sporta, počev od 25. oktobra 2021. godine.
 • 30. septembra su KOMS i NAPOR uputili dopis Ministarstvu omladine i sporta tražeći da se pomenuti kandidat isključi iz daljeg procesa selekcije zbog sukoba interesa i proces odabira nastavi u odnosu na preostala dva kandidata.
 • 10. oktobra, Ministarstvo omladine i sporta obavestilo je sekretarijat i članove Upravnog odbora RYCO da je omladinski predstavnik Srbije u UO, Jagoš Stojanović, ocenjujući proces kao “transparentan i participativan”.
 • Na upućen dopis o sukobu interesa, do dana objavljivanja ovog saopštenja, KOMS i NAPOR nisu dobili nikakav odgovor od Ministarstva omladine i sporta.
 • Sednica Saveta za mlade zakazana za 21. oktobar, odložena je par dana nakon raspisivanja i KOMS nije imao priliku da nominuje ovu tačku dnevnog reda na sednici, zatraži odgovor na dopis od 30. septembra i dobije bilo kakvo objašnjenje od Ministarstva omladine i sporta.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije