Učešće građana u kreiranju javnih politika jedan je od stubova na kojima počivaju uspešna demokratska društva. Pravo građana da učestvuju u vođenju javnih poslova demokratski je standard i jedno od temeljnih liberalnih načela.

Jedan od najefikasnijih načina za podizanje učešća građana u definisanju i nadgledanju javnih politika je uključivanje građana u budžetski proces – u fazama kreiranja, realizacije i nadgledanja budžeta, koji je najznačajniji godišnji politički dokument.

Od koncepta definisanja fiskalnih prioriteta i načina na koji se oni ostvaruju, ključno zavisi kvalitet života građana. Iskustvo nas uči da se kroz budžete jasno prelamaju interesi svih značajnih političkih aktera, pre svega političkih stranaka, ali i da veoma često bivaju zapostavljene realne potrebe građana.

Nizak nivo učešća građana i organizacija građanskog društva u sferi fiskalne politike, nedostatak ozbiljnih građanskih inicijativa u ovoj oblasti i njihovo ignorisanje od strane donosilaca političkih odluka tamo gde ih ima, izostanak građanskog nadzora u fazi trošenja budžetskih sredstava, budžeti koji u nedovoljnoj meri oslikavaju realne potrebe građana, korupcija koja je logična posledica izostanka ozbiljne kontrole, ključni su izazovi zbog kojih je 2005. godine formirana Koalicija za nadzor javnih finansija.