Javni poziv za članove Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije

0
168

Opština Bečej i Bečejsko udruženje mladih upućuju

JAVNI POZIV

za članstvo u Radnoj grupi za izradu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije. Radnu grupu će, u skladu sa Modelom lokalnog antikorupcijskog plana koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije (SKGO), činiti predstavnici lokalne samouprave koji se bave oblastima koje su navedene u Modelu.

Radna grupa će imati i predstavnike građana, odnosno organizacija civilnog društva koji se biraju na osnovu javnog poziva treba da ispune sledeće uslove:

– da udruženja/građani imaju sedište/prebivalište na teritoriji opštine Bečej ili da udruženje ima realizovane projekte na području opštine Bečej u poslednje tri godine;

– da su realizovali ili učestvovali u realizaciji najmanje jednog projekta/aktivnosti iz oblasti borbe protiv korupcije i sa tom temom srodnim oblastima u protekle tri godine.

U slučaju da se prijave više kandidata izbor će izvršiti komisija koju čine dva predstavnika Bečejskog udruženja mladih i dva predstavnika opštine Bečej.

Prednost pri izboru će dobiti kandidati koji se duže i u kontinuitetu bave gore navedenim pitanjima i koji u svom radu pokrivaju veći broj navedenih oblasti.

Prijavljivanje se vrši na adresu Bečejsko udruženje mladih, Glavna 47, 21220 Bečej i opština Bečej, Trg oslobođenja 2 21220 Bečej, sa naznakom “Javni poziv za učešće u izradi LAP Bečej”, ili na elektronske adrese [email protected] i [email protected] zaključno sa 30. septembrom 2018. Uz prijavu treba dostaviti CV i motivaciono pismo.

Za uključenje u postupak izrade LAP-a po pojedinim oblastima.

U skladu sa Modelom lokalnog antikorupcijskog plana koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa SKGO, nacrt LAP-a se izrađuje u participativnom postupku, koji podrazumeva učešće predstavnika organizacija civilnog društva u radnoj grupi, ali i učešće predstavnika svih zainteresovanih strana.

To podrazumeva da će radna grupa na svojim tematskim sednicama razmatrati oblasti iz Modela, a pojedinci, koji su stručni i zainteresovani za te oblasti dobiće priliku da se uključe u rad i iznesu svoje predloge.

Bečejsko udruženje mladih i opština Bečej pozivaju vas stoga da se prijavite i iskažete interesovanje za rad u pojedinim oblastima koje su navedene u Modelu (usvajanje propisa u organima JLS, upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, zaštita uzbunjivača, odnos JLS i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje finansira JLS, javno-privatna partnerstva i koncesije, upravljanje javnom svojinom JLS, upravljanje donacijama koje prima JLS, regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS, razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu osetljivih grupa, dodela sredstava iz budžeta JLS, inspekcijski nadzor, prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja, formiranje radnih tela na nivou JLS, javne nabavke, jačanje internih mehanizama kontrole, jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta JLS).

Svi prijavljeni biće pozivani na tematske sednice kako bi izneli svoje predloge u vezi sa usvajanjem nacrta LAP-a. Prijave, sa naznakom za koju oblast iz Modela, odnosno tematsku sednicu, ste zainteresovani mogu se dostaviti Bečejskom udruženju mladih putem pošte ili na elektronsku adresu. Planirano je da se tematske sednice održe u periodu od septembra 2018. do januara 2019. godine.

Ovaj projekat se finansira preko Agencije za borbu protiv korupcije, a sredstvima iz budžeta Republike Srbije. Svi stavovi i mišljenja izneti tokom trajanja ovog projekta ne predstavljaju nužno i stavove Agencije za borbu protiv korupcije.

MODEL LOKALNOG AKCIONOG PLANA