Javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije

0
106

Komisija za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej je danas raspisala Javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej.

Javni poziv je otvoren 21 dan, odnosno do 27. jula 2019. godine, a Komisija će izabrati ukupno pet članova za ovo skupštinsko radno telo.

Kandidati treda da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da su punoletni državljani Republike Srbije;
 2. Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Bečej;
 3. Da nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora, niti da se protiv njih vodi krivični postupak za krivična dela protiv službene dužnosti, privrede ili izbornih prava;
 4. Da nisu funkcioneri u smislu odredbi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
 5. Da svojim dosadašnjim delovanjem nisu kršili ili ne krše odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
 6. Da nisu članovi i/ili nosioci funkcija u političkim strankama, najmanje poslednjih 18 meseci;
 7. Da nisu radno angažovani u organima JLS po bilo kom osnovu;
 8. Da ne obavljaju funkciju u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Bečej;

Kandidati za članstvo u Radnom telu za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej treba da dostave Komisiji za izbor članova sledeće dokumente:

 1. Popunjen formular prijave;
 2. Biografiju;
 3. Očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju ukoliko je bez čipa;
 4. Izjavu kandidata da ispunjava uslove iz Javnog konkursa i da će na poziv Komisije dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova Konkursa;
 5. Izjavu u kojoj se kandidat izjašnjava pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da ispunjava uslove iz javnog konkursa.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, na adresu:
Opština Bečej
Trg oslobođenja 2
21220 Bečej

sa naznakom „Komisija za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej – ne otvarati

Dodatne informacije zaintersovani mogu da dobiju putem imejla [email protected] ili putem telefona 064/89-59-090

Na sledećim linkovima se nalazi kompletna dokumentacija konkursa:

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE OPŠTINE BEČEJ

Poslovnik o radu Komisije za izbor članova Radnog tela za praćenje primene LAP za borbu protiv korupcije

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor članova Radnog tela za praćenje primene LAP za borbu protiv korupcije

Odluka o raspisivanju javnog Konkursa za izbor članova Radnog tela za praćenje primene LAP za borbu protiv korupcije

FORMULARI ZA KONKURS