Preporuke za izradu novog LAP-a opštine Bečej za sprečavanje korupcije

0
749

Bečejsko udruženje mladih u konsultativnom procesu pripremilo je preporuke za izradu novog Lokalnog akcionog plana opštine Bečej za sprečavanje korupcije (2023 – 2025).

Preporuke su izrađene na osnovu prethodno sprovedene analize, fokus grupa sa donosicoma odluka i predstavnicima civilnog društva, stručnjacima i građanima, kao i na osnovu aktuelnih pozitivnih pravnih propisa.

Preporuke su predočene članovima Radne grupe koji su radili na pripremi novog LAP-a. Bečejsko udruženje mladih predlažući ove preporuke stanovišta je da će one unaprediti proces implementacije mera i aktivnosti u narednom ciklusu.

U nastavku predstavljamo preporuke po definisanim oblastima. U toku pripreme preporuka konsultovan je i većim delom uvažen Model za uzradu LAP-a koji su pripremile Stalna konferencija gradova i opština i Agencija za sprečavanje korupcije.

Oblast 1: Usvajanje propisa u organima opštine Bečej

Cilj 1.1: Povećana transparentnost u procesu usvajanja propisa – Kako je u Statutu opštine Bečej definisana ova obaveza za javnu raspravu o budžetu opštine, potrebno je potrebno je definisati za druge oblasti. U skladu sa tim je neophodno usvojiti Pravilnik o održavanju javnih rasprava, budući da se kontinuirano više godina realizuje proces javne rasprave u okviru akcije „Budžet po meri građana“. U konsultacijima sa donosiocima odluka, ocenjeno je da je ovavak akt moguće doneti u relativno kratkom roku.

Neophodno je blgovremeno objavljivati opšte akte na internet prezentaciji opštine Bečej, jer se na taj način doprinosi još većoj transparetnosti donošenja odluka.

Oblast 2: Upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou

U periodu sprovođenja novog LAP-a potrebno je usvojiti Odluku o obavezi prijavljivanja privatnih interesa funkcionera opštine Bečej i privatnih interesa sa njima povezanih lica, kao i odluku koja se odnosi na funkcionere, jer je usvojen samo etički kodeks.

Oblast 3. Razotkrivanje korupcije kroz zaštitu uzbunjivača i kroz upravljanje prijavama i predstavkama korisnika usluga na radslužbenika i organa opštine Bečej

Potrebno je da više lica da prođe obuku i da se time obezbede adekvatni mehanizmi za primenu i praćenje primene Zakona o zaštiti uzbunjivača. Opština Bečej nema Zaštitnika građana, što bi moglo da unapredi ovu oblast.

Oblast 4: Odnos između opštine Bečej i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje osniva i delom ili u potpunosti finansira i kontroliše

Vezano za ovu oblast, treba razmotriti donošenje pravilnika o Pravilnika o javnosti rada i postupku imenovanja rukovodilaca javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač opština, za šta postoji model. Time će se uspostaviti obaveza sprovođenja javnog konkursa za izbor rukovodilaca svih javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija za koje je nadležna opština.

Oblast 5: Javno-privatna partnerstva i koncesije

Interni akt je izrađen, ali nije usvojen. U okviru nacrta internog akta za sprovođenje JPP i koncesija potrebno je uneti obavezu definisanja nadzora nad realizacijom javnih ugovora za
svaki konkretan postupak JPP-a, i izraditi poseban pravilnik o istom.
Vezano za tačku 5.1.4. ne postoji dodatno obrazloženje za vremenski preiod trajanja ugovora, osim primenom metodologije vrednosti za uloženi novac i prakse u svetu, a i kod nas, a to je da se vremenski period ugovora određuje tako da privatni partner 2/3 vremena ostvaruje povrat investicije, a 1/3 vremena profit, i to je nešto što komisija kontroliše u predlogu projekata.

– U nacrt internog akta uneti obavezu da stručni tim potpisuje izjavu o odsustvu sukoba interesa, i način postupanja, mada članovi komisije potpisuju uzjavu prilikom sprovođenja postupka javne nabavke za izbor privatnog partnera jer je isto definisano ZJN-om.
Potrebno je obezbediti veće uključivanje građana u ove projekte. Jedno od mogućih rešenja je osnivanje foruma o JPP i uključivanju građana i s tim u vezi doneti pravilnik o uključivanju građana u JPP.

Potrebno je unaprediti kontrolu sprovođenja projekta JPP, jer je taj aspekt ključan za građane (njihovo zadovoljstvo novom uslugom, cenom i sl.).

– U nacrt internog akta uneti obavezu da stručni tim potpisuje izjavu o odsustvu sukoba interesa, i način postupanja, mada članovi komisije potpisuju uzjavu prilikom sprovođenja postupka javne nabavke za izbor privatnog partnera jer je isto definisano ZJN-om.
U okviru nacrta internog akta za sprovođenje JPP i koncesija potrebno je uneti obavezu definisanja nadzora nad realizacijom javnih ugovora za svaki konkretan postupak JPP-a, i izraditi poseban pravilnik o istom, potrebno je propisati internu organizacionu proceduru sprovođenja nadzora nad realizacijom javnih ugovora.

Oblast 6: Upravljanje javnom svojinom opštine Bečej

Budući da u ovoj oblasti nisu sprovedene aktivnosti u toku realizacije LAP-a, a registar imovine nije objavljen, potrebno je hitno propisati mehanizme kontrole stanja javne svojine.

Oblast 14: Javne nabavke

Potrebno je opis oblasti uskladiti sa novim ZJN-om. Interni akt dopuniti sa obavezom Naručioca da se prilikom usvajanja plana održi javni događaj na kojem će se plan predstaviti, kao i za svaku izmenu dostaviti obaveštenje putem medija i obavezu uključivanja organizacionih jedinica (isto je već predviđeno aktom, ali u praksi se ne dešava).

Interni akt je potrevno dopuniti detaljnijim pojašnjenjem i uslovima kada su nabavke po hitnosi dopuštene. Važno je definisati na koji način uključiti građanskog nadzornika jer
obaveza ne postoji ZJN-om (razmotriti da li osnovati telo – recimo građanski posmatrač).

Oblast 17: Obezbeđivanje pravnih, institucionalnih, organizacionih i tehničkih pretpostavki za koordinaciju sprovođenja i praćenje primene LAP-a opštine Bečej

Vezano za ovu oblast, od velike je važnosti odrediti lice zaduženo za koordinaciju i kontinuirano snažiti kapacitete radnog tela za praćenje primene LAP-a.

U novi LAP uvrstiti oblast novu obalasti koja će biti pod rednim brojem 18, a u pitanju je oblast Zaštita životne sredine

Koruptivni rizici u zaštiti životne sredine u Srbiji prisutni su na različitim nivoima, od lokalnih do nacionalnih, a uzrokovani su nedostatkom transparentnosti, nedovoljno efikasnom upravljačkom praksom, nedostatkom kapaciteta i sredstava za sprovođenje zakona i drugim faktorima. Ovakva situacija karakteristična je za siromašna društva, gde se dodatno produbljuju socijalne razlike i osiromašuje veći deo stanovništva. Odgađajući primenu EU ekoloških standarda, eksponencijalno raste nivo troškova potrebnih za prilagođavanje i izmenu prakse.

Dakle, u novom LAP-u opštine Bečej smatramo da je posebno potrebno posvetiti povećanju transparetnosti i smanjenju diskrecionog odlučiva u oblasti životne sredine.

Bečejsko udruženje mladih sprovodi projekat „Odluke po meri građana“ uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije.