BUM na konsultativnom sastanku “Кako do efikasnijeg učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije”

0
28

Na konsultativnom sastanku koji je organizovala Agencija za sprečavanje korupcije, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, pod nazivom “Кako do efikasnijeg učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije”, sa organizacijama civilnog društva koje aktivno deluju u oblasti sprečavanja korupcije, ispred BUM-a prisustvovao je Aleksanar Đekić koji je prestavio aktivnosti našeg udruženja na ovom polju delovanja.

Na sastanku je učesnicima predstavljen dosadašnji rad Agencije za sprečavanje korupcije u oblasti saradnje sa organizacijama civilnog društva i definisane su oblasti za buduću saradnju kroz razmenu mišljenja i sagledavanje mogućih mehanizama saradnje.

Zaključci:

  • Za organizacije civilnog društva je neophodna i važna finansijska podrška projektima kroz javne konkurse, koja će se i dalje nastaviti, kao i partnerska podrška Agencije u svakodnevnim aktivnostima i sprovođenju projekata.
  • Organizacije civilnog društva su istakle veću zainteresovanost za javne pozive u kojima se sredstva dodeljuju za realizaciju više projekata, odnosno za više organizacija (manja je motivacija za učešće na konkursima gde se sredstva dodeljuju samo jednoj organizaciji civilnog društva).
  • Istaknuta je važnost konstantne podrške i monitoringa od strane Agencije u toku sprovođenja projekata u cilju prevazilaženja problema i uspešne realizacije aktivnosti.
  • Organizacije civilnog društva su istakle i podršku Agencije u saradnji na projektima koji su finansirani iz drugih izvora, a koja je regulisana Smernicama Agencije za saradnju sa OCD. Ta vrsta podrške može biti: načelna podrška, saradnja u određenim aktivnostima i partnerstvo, u zavisnosti od potreba projekta i kapaciteta Agecnije.

  • Organizacijama civilnog društva je važna i stručna podrška Agencije u vidu organizovanja seminara, okruglih stolova, radionica na teme vezane za mehanizme sprečavanja korupcije, kao i učešće predstavnika Agencije na seminarima i stručnim skupovima koje organizuju ova udruženja.
  • Važno je nastaviti s praksom dostavljanja stručnih materijala i publikacija koju je nedavno započela Agencija, kao i redovno informisanje o aktivnostima Agencije.
  • Važna je saradnja Agencije sa udruženjima u cilju senzibilizacije i aktivnijeg uključivanja šire javnosti u aktivnosti usmerene na sprečavanje korupcije, pa je naglašena i neophodnost većeg uključivanja medija, tj. sinergije u okviru trougla koji čine mediji, civilno društvo i antikorupcijska tela, a koja će rezultirati boljim informisanjem, većim uključivanjem i ostvarivanjem postavljenih ciljeva.
  • Organizacije civilnog društva, odnosno udruženja su se aktivno uključila u predlaganje tema za buduće projekte po javnim pozivima koja će raspisati Agencija, pa je kroz raniju anketu, a i kao jedan od rezultata ovog sastanka, predložen veliki broj tema, o kojima ćemo u narednom periodu dodatno razgovarati kada budemo definisali ciljeve javnog konkursa.
  • Dogovoreno je da se nastavi sa praksom objavljivanja svih dokumenata iz konkursnog postupka na sajtu Agencije, jer je to od strane udruženja prepoznato kao retko dobra praksa.
  • Važno je umrežavanje organizacija civilnog društva kad je u pitanju prenos znanja i iskustava u podnošenju predloga projekata, kao i njihovom efikasnom sprovođenju, pogotovo na lokalu.