Analiza realizovanih mera i ciljeva LAP-a za borbu protiv korupcije

0
11

Skupština opštine Bečej usvojila je Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije (2019 – 2023) 26. juna 2019. godine. Usvajanje Lokalnog akcionog plana je obaveza iz Poglavlja 23 pretpristupnih pregovora Srbije Evropskoj uniji. Lokalni akcioni plan sadržao je 17 oblasti i pripadajuće ciljeve i mere za svaku oblast.

Na sednici Skupštine opštine u februaru 2021. godine usvojen izveštaj radnog tela za praćenje primene plana za 2019. godinu. Osim tog izveštaja, Skupština opštine Bečej nije usvojila nijedan drugi izveštaj radnog tela za praćenje primene LAP-a.

Ciljevi koji su definisani u antikorupcijskom planu opštine predstavljaju poželjno buduće stanje u kom su rizici korupcije otklonjeni ili svedeni na minimum.

Bečejsko udruženje mladih je sprovelo analizu kako bi se izmerili učinak i efekti prethodnog akcionog plana. Na osnovu ove analize su realizovani dalji koraci i pripremne faze za izradu novog akcionog plana.

U nastavku predstavljamo aktivnosti i realizovane mere iz LAP-a u periodu 2019 – 2022.

Ovakva analiza poslužiće za izradu novog lokalnog akcionog plana.

 

Oblast 1: Usvajanje propisa u organima opštine Bečej

Realizovano u toku implementacije prethodnog Lokalnog akcionog plana za sprečavanje korupcije: počela je izrada novog Poslovnika Skupštine opštine Bečej

U vezi sa merom 1.1.1 Definisanje oblasti/vrste propisa za koje je obavezna javna rasprava prilikom donošenja propisa – budući da je u Statutu opštine Bečej definisano je za javnu raspravu o budžetu opštine, potrebno je još definisati za druge oblasti, odnosno vrste propisa.

Oblast 2: Upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou

U periodu sprovođenja LAP-a potrebno je usvojiti jedan akt opštine u ovoj oblasti- Odluku o

Nije usvojena Odluka o obavezi prijavljivanja privatnih interesa funkcionera opštine Bečej i privatnih interesa sa njima povezanih lica, samo etički kodeks funkcionera. Dalje, u vezi sa ciljem 2.3. Smanjenje slučajeva sukoba interesa zaposlenih u organima Opštine Bečej

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u opštinskoj upravi opštine usvojen na sednici Skupštine Bečej i objavljen u službenom listu br. 24/2020 na 424. strani gde se navodi da se pravilnik  donosi u cilju realizacije mera i aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej  https://www.becej.rs/wp-content/uploads/2020/12/oub-sl-2020-24.pdf. Rešenjem su dve zaposlene ovlašćena lica za praćenje primene Pravilnika i izradu godišnjeg izveštaja, – obaveštenje o sukobu interesa koje je lično i pojedinačno uručeno svim zaposlenima u opštinskoj upravi i potpisani primerak, kao dokaz da je zaposleni upoznat sa obavezama iz pravilnika, uložen u personalni dosije zaposlenog. Godišnji izveštaj, poslednji za 2022. godinu – ne objavljuje se na sajtu samo na oglasnim tablama – dve table, u prizemlju i na spratu zgrade opštine Bečej.

Oblast 3. Razotkrivanje korupcije kroz zaštitu uzbunjivača i kroz upravljanje prijavama i predstavkama korisnika usluga na radslužbenika i organa opštine Bečej

Nema realizovanih mera i aktivnosti definisane Lokalnim akcionom planom za borbu protiv korupcije.

Oblast 4: Odnos između opštine Bečej i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje osniva i delom ili u potpunosti finansira i kontroliše.

Nema realizovanih mera i aktivnosti definisane Lokalnim akcionom planom za borbu protiv korupcije.

Oblast 5: Javno-privatna partnerstva i koncesije

Interni akt za sprovođenje JPP i koncesija je izrađen, ali nije usvojen. U nacrt internog akta treba uneti obavezu da stručni tim potpisuje izjavu o odsustvu sukoba interesa, i način postupanja, mada članovi komisije potpisuju uzjavu prilikom sprovođenja postupka javne nabavke za izbor privatnog partnera jer je isto definisano ZJN-om.

Кako bi interni akt bio u skladu sa definisanim u LAP-u, U okviru nacrta internog akta za sprovođenje JPP i koncesija potrebno je uneti obavezu definisanja nadzora nad realizacijom javnih ugovora za svaki konkretan postupak JPP-a, i izraditi poseban pravilnik o istom.

Oblast 6: Upravljanje javnom svojinom opštine Bečej

U ovoj oblasti nisu sprovedene aktivnosti u toku realizacije LAP-a, pa ni registar imovine. Podaci o imovini se objavljuju na kraju svake godine.

Oblast 7: Upravljanje donacijama koje prima opština Bečej

U periodu realizacije Lokalnog akcionog plana nisu realizovane mere definisane ovom oblašću.

Oblast 8: Regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga opštine Bečej

Vezano za ovu oblast, u toku implementacije LAP-a doneta je Strategija upravljanja rizicima Opštine Bečej – 22.10.2020. Takođe, uveden je Sistem finansijskog upravljanja i kontrole.

https://www.becej.rs/wp-content/uploads/2020/12/Strategija-upravljanja-rizicima-skenirano.pdf.

Oblast 9: Razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu prava osetljivih grupa

Kao rezultat vezano za ovu oblast treba pomenuti da je u toku izrada Plana razvoja opštine Bečej i Plana razvoja kulture. Međutim, država nije donela nacionalnu Strategiju, a ne postoji ni lokalna strategija socijalne zaštite, kao ni akcioni plan. Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Bečej doneta je 2020. godine.

U vezi sa ciljem 9.3: Povećana transparentnost u procesu dodele pomoći, u periodu realizacije LAP-a usvojena su tri pravilnika. To su: pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta i učenika (2020), Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge pomoć u kući i učešća korisnika troškova (2020) i Pravilnik o uslovima obezbeđivanja u pružanja usluge Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju (2023).

Oblast 10: Dodela sredstava iz budžeta opštine Bečej za ostvarivanje javnih interesa lokalne zajednice

Cilj 10.1. Povećanje transparentnosti, odgovornosti i kontrole nad procesom dodele sredstava udruženjima građana – usvojen je Pravilnik o postupku dodele i kontrole dodeljenih  sredstava iz budžeta opštine Bečej, udruženjima, za podsticanje programa od javnog interesa za  opštinu Bečej („Službeni list opštine Bečej“, broj 2/2020).

Vezano za Cilj 10.2. Povećanje transparentnosti, odgovornosti i kontrole nad procesom sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja primenjuje se republički Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br.16/16, 8/2017, 6/23).

Oblast 11. Inspekcijski nadzor

Kod cilja 11.1. Smanjenje diskrecionih ovlašćenja i veća transparentnost u postupanju inspekcijskih službi opštine Bečej, navodi se da postoji kodeks iz 2018. godine https://www.becej.rs/wp-content/uploads/2019/02/Кodeks-ponasanja-i-etike-inspektora.pdf.

Oblast 12: Prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja

Nisu realizovane mere definisane Lokalnim akcionom planom za borbu protiv korupcije

Oblast 13: Formiranje radnih tela na nivou opštine Bečej 

Nije formiran registar svih radnih tela na nivou opštine Bečej.

Oblast 14: Javne nabavke

U vezi sa ovom oblašću treba reći da je u međuvremenu izmenjen Zakon o javnim nabavkama, promenjeni su pragovi, ukinut je institut građanski nadzornik, a desile su se i druge promene.

Cilj 14.1.2. je potrebno izostastaviti iz LAP-a jer nije u saglasnosti sa važećim Zakonom o javnim nabavkama. („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). U vezi sa ciljem 14.2. povećanje postupka transparentnosti i kontrole javnih nabavki neophodno je uspostaviti obavezu da se sva dokumenta koja nastaju u postupcima javnih nabavki javno objavljuju. U toku je izrada profila Naručioca (opštine Bečej) na sajtu gde će biti dostupna sva dokumentacija objavljena na portalu i sa istim dopuniti interni akt.

Oblast 15: Jačanje internih mehanizama finansijske kontrole

Nakon odlaska u penziju, a potom postupajući u skladu sa članom 36. Zakona o budžetskoj inspekciji Opštini Bečej više ne pripada budžetski inspektor u okviru jedinice lokalne samouprave. Usvojen je pravni akt kojim se uspostavlja sistem finansijskog upravljanja i kontrole; Određena lica su zadužena za finansijsko upravljanje i kontrolu;

Obezbeđene su pretpostavke za obuku lica nadležnih za finansijsko upravljanje i kontrolu u slučajevima u kojima oni ne postoje; obezbeđene tehničke pretpostavke za funkcionisanje sistema finansiskog upravljanja i kontrole (prostorije, oprema itd.). Obezbeđeno je efikasno funkconisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole budući da je Strategija upravljanja rizicima doneta 22.10.2020. godine.

Oblast 16: Jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta opštine Bečej

Tokom 2020. godine Opštinsko veće opštine Bečej donelo je Rešenje o obrazovanju Radnog tela za implementaciju programa unapređenja građanske participacije u opštini Bečej. Dalje, druge mere iz ove oblasti se nisu dosledno sprovodile.

Građanski vodič se u praksi objavljuje posle usvajanja Odluke o budžetu na sednici Skupštine opštine Bečej, a ne u fazi nacrta odluke i tokom javne rasprave.

Oblast 17: Obezbeđivanje pravnih, institucionalnih, organizacionih i tehničkih pretpostavki za koordinaciju sprovođenja i praćenje primene LAP-a opštine Bečej

U vezi sa formiranjem radne grupe za praćenje primene LAP-a – realizovan je javni konkurs za članove.

Godišnji izveštaj o primeni Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej za 2019. godinu usvojen 11.2.2021. godine na sednici Skupštine opštine Bečej (Sl. list opštine Bečej 3/2021).  Nije u roku od 30 dana od donošenja LAP-a određeno lice/telo na nivou opštine koje je zaduženo za koordinaciju odgovornih subjekata u sprovođenju aktivnosti iz LAP-a.

Formirana je komisija za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a. Usvojena je Odluka o izboru članova tela za praćenje primene LAPa, odnosno akt o formiranju tela za praćenje primene LAPa.

U vezi sa usvajanjem akata o radu tela za praćenje primene LAP-a, ta je mera delimično sprovedena.

Usvojen akt kojim se propisuje način praćenja LAP-a.

Dana 26.06.2019. godine usvojen je Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije opštine Bečej. U meri 17.1.3 Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej određeno je da Skupština opštine Bečej, u skladu sa rezultatima javnog konkursa usvaja Odluku o izboru članova tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej. Кomisija za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej je dana 5.7.2019. godine raspisala javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej, koji je bio otvoren 21 dan i objavljen na internet stranici opštine Bečej. Dana 29.07.2019. godine Кomisija za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej je utvrdila da je na javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej pristiglo pet blagovremenih i potpunih prijava. Prijave su podneli Jovana Ilić, Branka Cvejanov, Roža Feher, Sretko Stevanović i Goran Strajnić. Dana 29.7.2019. godine Кomisija za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej je izvršila izbor lica i to svih podnosioca prijave, s obzirom da isti u potpunosti ispunjavaju sve uslove propisane javnim konkursom. Na osnovu člana 34. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bečej Skupština opštine Bečej donosi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na nivou Opštine i obrazuje stalno radno telo za praćenje sprovođenja lokalnog akcionog plana.

Skupština opštine Bečej je na XLIX sednici, održanoj dana 21.08.2019. godine, donela rešenje o obrazovanju Radnog tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej.

Bečejsko udruženje mladih trenutno sprovodi projekat „Odluke po meri građana“, uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije.